НҮҮР ХУУДАС      |      ENGLISH  
   

Холбогдох хууль, журмууд


Үнэт цаасны зах зээлийн хууль тогтоомжууд:
  1. СЗХороо эрх зүйн байдлын тухай хууль - http://www.legalinfo.mn/law/details/446
  2. Компанийн тухай хууль - http://www.legalinfo.mn/law/details/310
  3. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль - http://www.legalinfo.mn/law/details/9243
  4. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хууль - http://www.legalinfo.mn/law/details/571
  5. Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль - http://www.legalinfo.mn/law/details/9493
  6. Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хууль - http://www.legalinfo.mn/law/details/567

Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журмууд:
  1. Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны журам, зааврууд - http://www.mse.mn/laws/3
  2. Компанийн Засаглалын кодекс - http://www.legalinfo.mn/annex/details/743?lawid=1652
  3. Үнэт цаасны мэдээллийн нэгдсэн сангийн журам - http://www.legalinfo.mn/annex/details/707?lawid=1624
  4. Үнэт цаас тусгаарлах, үнэт цаас хадгаламж дахь дансны гүйлгээг түр зогсоох журам - http://www.legalinfo.mn/annex/details/705?lawid=1621
  5. Хувьцаат компанийн ногдол ашиг хуваарилалтад хяналт тавих журам - http://www.frc.mn/djza/id/3510
  6. Хувьцаат компанийн дүрмийн үлгэрчилсэн загвар - http://www.mongolchamber.mn/mncci/attachments/article/1592/frc_smd_12_74.pdf
  7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн журмууд - http://governance.mn/rules
  8. Хадгаламжийн бичгийг бүртгэх, нийтэд санал болгон арилжих тухай журам - http://www.frc.mn/djza/id/3508

Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журмууд:
  1. Мэргэжлийн шалгаруулалт явуулах, мэргэжилтэнд эрх олгох, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох тухай журам - http://www.frc.mn/uploads/file/77e36ec5f23be3492b064a385fc14853cbbcf4e6.pdf
  2. Банкны тухай хуулийн 6,2-т заасан үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам - http://www.tdbcapital.mn/download/juram24.pdf
  3. Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бусдад бэлэглэх, өвлүүлэх тухай журам - http://www.frc.mn/djza/id/3524
  4. Тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон брокер, дилерийн компанийн харилцагчдыг шилжүүлэх журам - http://www.frc.mn/uploads/file/c23cabd4e941ed110b3b932c00cb353170338daa.pdf
  5. Зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчаас зар сурталчилгаа явуулах журам - http://www.frc.mn/uploads/file/ae3a40beda7bd5e30e24e7a9e593ed77532341ec.pdf
  6. Зохицуулалттай этгээдийн эрсдлийн сангийн журам - http://www.frc.mn/uploads/file/5da23147075d841c4539da26b1277e03685a8c5e.pdf
  7. Зохицуулалттай этгээдийн мэдээллийн сангийн журам - http://www.frc.mn/djza/id/3515
  8. Хувьцааны арилжаанаас авах хураамжийн дээд хязгаарыг шинэчлэн тогтоох тухай - http://www.legalinfo.mn/law/details/1629
  9. Өөрийгөө зохицуулах байгууллагыг бүртгэх тухай журам - http://www.frc.mn/legal/detail?id=3521
  10. Санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам - http://www.frc.mn/legal/detail?id=3522
  11. Зэрэглэл тогтоох этгээдэд эрх олгох, үйл ажиллагааг бүртгэх журам - http://www.frc.mn/legal/detail?id=3518
  12. Кастодианы тусгай зөвшөөрлийн болон үйл ажиллагааны журам - http://www.frc.mn/legal/detail?id=3519

Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой журмууд:
  1. Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн болон үйл ажиллагааны журам - http://www.frc.mn/legal/detail?id=3534
  2. Хамтын хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журам - http://www.frc.mn/legal/detail?id=3533
  3. Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгүүлэх тухай журам –

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаастай холбоотой журам:
  1. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах, бүртгэх, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журам - http://www.legalinfo.mn/annex/details/750?lawid=1659
  2. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны хөрөнгийн багцыг тусгай тэмдэглэл хийж бүртгэх тухай журам –

Үнэт цаасны зах зээлд хуулийн, аудитын, үнэлгээний чиглэлээр эрх авахтай холбоотой журмууд:
  1. Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам - http://www.frc.mn/djza/id/3766
  2. Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам - http://www.frc.mn/djza/id/3765 
 

Бидэнтэй холбоо барих


Утас: 7000 8084, 99105111, 88978179
Факс:7000 8084
E-mail: info@cgdc.org.mn

Бидний хаяг


СЭЗДС-ийн хичээлийн C корпус, C-1105 тоот өрөө,
Энхтайвны өргөн чөлөө 5, 113381 Улаанбаатар

Social media