Хуваарь
Хичээлийн нэр/Сар 2020-10 сар 2020-11 сар 2020-12 сар 2021-1 сар 2021-2 сар
Анхан шатны компанийн засаглал X/6-X/31
Стратегийн маркетингийн менежмент X/6-X/31
Удирдлагын бүртгэл XI/3-XI/28
Дотоод аудит, дотоод хяналт XI/3-XI/28
Эрсдэл ба комплаенс XII/1-XII/26
Ахисан түвшний компанийн засаглал XII/1-XII/26
Санхүүгийн удирдлага, шинжилгээ I/5-I/30
Компанийн нийгмийн хариуцлага I/5-I/30
Төгсөлтийн нэгдсэн кейс II сар

Хичээллэх өдөр, цаг:
Мягмар: 18.30-21.10
Пүрэв: 18.30-21.10
Бямба: 08.00-15.10

Компанийн засаглал, комплаенс чиглэлээр байгууллагадаа болон ТУЗ-даа сургалт хийх эрх олгох зорилготой нэмэлт хичээлийг сургагч болох сонирхолтой оюутнууд нэмж үзэж сургагч багшийн гэрчилгээ авч болно. Байгууллагын сургагч болсон төгсөгчиддөө КЗХТ-өөс сургалтын агуулга, аргазүй, зохион байгуулалт дээр дэмжлэг туслалцаа зөвлөмж өгнө.