КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ, ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

Энэхүү 4 дэхь удаагийн Форумын зорилго нь Монголын бизнесийн лидерүүд, бодлого боловсруулагчид, гадны хөрөнгө оруулагчид, сонирхогч талуудыг цуглуулж, компанийн засаглалын орчныг хэрхэн сайжруулан хөгжүүлэх, мөн түүнчлэн хэлэлцэх асуудлын хүрээнд багтсан олон улсын хөрөнгийн зах зээлд монголын бизнесүүд хэрхэн амжилттай гараха, ингэхийн тулд компанийн засаглалаа шинэчлэн хэрэгжүүлэх талаар хэлэлцүүлэг өрнүүлэхэд оршино.

Хэлэлцэгдэх сэдвүүдийн чиглэл:

  • Манай улсын ба олон улсын компанийн засаглалын байдал, хөгжил-хөрөнгийн зах зээлийн байдал
  • Компанийн засаглалын шинэчлэлтийг хэрхэн хэрэгжүүлэх, төрийн өмчит компаниуд дээр тулгарч буй бэрхшээлүүд
  • Банкны салбарын засаглал

Dr. HUANG Jianshan

Shanghai Stock Exchange Research Center.