ХУВИЙН КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ

Монголын Компанийн Засаглалын V Чуулганаар

Монголын бизнесийн манлайлагчид, бодлого боловсруулагчид, олон улсын мэргэжилтнүүд Хувийн компаниудын засаглалыг сайжруулах, Компанийн засаглалын шинэчлэлийн амжилттай хэрэгжүүлэх арга замуудын талаар санал бодлоо уралдуулж, нэгдсэн бодлого шийдвэрт хүрэх зорилготой.

Хэлэлцэх гол сэдвүүд:

  • Компанийн засаглалын шинэчлэлтийн үйл явц, Компанийн шинэ хуулийн үр нөлөө
  • Хувийн болон гэр бүлийн эзэмшлийн компанийн засаглалын асуудал
  • Компанийн засаглалыг сайжруулахад санхүүгийн байгууллагын нөлөө
  • Олон нийтийн нээлттэй компани болохын ач холбогдол


Др. Демир Еэнэр
Компанийн засаглалын,санхүүгийн салбарын ахлах зөвлөх.