ТУЗ-ийн НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА НАРЫН ДИПЛОМЫН СУРГАЛТ

Зорилго

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нарт мэргэжлийн мэдлэг, ойлголтуудыг цогцоор нь олгох, улмаар мэргэжлийн ур чадварууд, хувийн шинж чанаруудыг тасралтгүй хөгжүүлэх, ажил үүрэг, эрх мэдлээ тодорхойлж, засаглалын тогтолцоонд эзлэх байр суурийг бэхжүүлэхэд нь туслах зорилго бүхий тусгайлсан, нарийн мэргэшлийн сургалт юм.

Арга зүй

Сургалтыг Олон Улсын Санхүүгийн Корпорацийн /ОУСК/ Компанийн засаглал болон ТУЗ-ийн НБД нарын сургалтанд сууж, олон улсын багшлах эрх авсан эксперт багш нар өөрсдийн ТУЗ-д ажилласан туршлага болон сургалтанд оролцож буй НБД нарын туршлага, тулгамдсан асуудлууд, олон улсын зарчим, кейс дээр хэлэлцүүлэг өрнүүлэх байдлаар хөтлөн явуулах учраас энэ сургалтаас олж авсан мэдлэгээ та ажил дээрээ шууд хэрэгжүүлж эхлэх боломжтой.

Сургалтын ерөнхий агуулга

  • ТУЗ-ийн НБД-ын үүрэг, оролцоо, мэргэжлийн ур чадвар
  • ТУЗ-ийн үр ашигтай байдал Засаглал ба комплаенс: Засаглалтай холбоотой бодлогын бичиг баримтуудыг боловсруулах хэрэгжилтэнд нь хяналт тавих, ТУЗ болон хороодын хурлын үр ашигтай байдлыг нэмэгдүүлэх, ТУЗ гүйцэтгэх удирдлага хоорондын харилцааг бэхжүүлэх, ТУЗ-ийн шийдвэр ба түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавихад ТУЗ-ийн НБД-ын үүрэг , ТУЗ ба менежментийн эрх мэдлийн зааг ялгаа ТУЗ-ийн үнэлгээ, хувьцааны бүртгэл ба ногдол ашиг
  • Хямрал, өөрчлөлтийн үеийн манлайлал: Хямрал, өөрчлөлтийн үеийн ТУЗ-ийн манлайлал

Дотоод хяналтын тогтолцоо. Компанийн дотоод хяналтын үр дүнтэй тогтолцоо, үүнд эрсдэлийн удирдлага, комплаенс, дотоод аудитын функцууд тэдгээрийн хоорондын уялдаа холбоо, ТУЗ-тэй харилцах харилцаа

Суралцагч

Компанийн ТУЗ-ийн НБД-аар одоо ажиллаж байгаа болон өмнө ажиллаж байсан мэргэжлийн ажилтан

СУРГАЛТЫН ДАРАА ҮРГЭЛЖЛЭХ АЖЛУУД

А. Компанитай холбоотой

  1. ТУЗ-ийн НБД-ын ментор хөтөлбөр: Тус сургалтанд хамрагдсан НБД-д сургагч багш нараас ментор томилж, тодорхой хугацаанд /3 сар хүртэл/ хувь хүн болон мэргэжлийн хувьд өсөн дээшлэхэд туслана. Менторшип хөтөлбөрийн хөлс нь тухайн компанийн бизнесийн онцлог, охин компаниудын тоо хэмжээнээс хамаарна.
  2. Компанийн засаглалыг сайжруулах тал дээр хамтран ажиллах: ОУСК-ийн арга зүй болон ЭЗХАХБ-ын засаглалын кодексийн асуулгаар үнэлж, дүгнэлт санал зөвлөмж боловсруулна. ТУЗ-ийн үнэлгээнд тулгуурлан ТУЗ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой бодлогын бичиг баримт болон түүний хэрэгжүүлэлтийг сайжруулах чиглэлд хамтран ажиллах, компанийн засаглалын үнэлгээг хийх, энэ үнэлгээнээс гарсан санал зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх чиглэлд хамтран ажиллах боломжтой.
  3. ТУЗ-ийн гишүүд болон Гүйцэтгэх удирдлагын дээд түвшний захирлуудад зориулсан тусгайлсан сургалтуудыг зохион байгуулах: Тухайн компанийн онцлогт тохирсон, компанийн засаглалын ахисан түвшний сургалт, стратеги боловсруулалтын болон санхүү, дотоод хяналт, хүний нөөцийн удирдлага, манлайллын сургалтуудыг хаалттай хүрээнд зохион байгуулах боломжтой.

Б. НБД-тай холбоотой

  1. НБД нарын сар тутмын туршлага солилцох чөлөөт уулзалт, арга хэмжээнд оролцох
  2. НБД нарын ажлын ур чадвар, ажлын байрны тодорхойлолт, үүрэг хариуцлагын цар хүрээг сайжруулж хөгжүүлэх хамтын ажиллаагаанд оролцох
  3. НБД тодорхой ажлууд дээр болон үндсэн ажил дээрээ коучинг авах боломжтой.

Т.Цэнд-аюуш

(Ph.D), Бизнесийн удирдлагын доктор, Компанийн засаглалын эксперт, судлаач

Ж.Үнэнбат

(MBA), Компанийн засаглалын эксперт, зөвлөх

Э.Оюунбилэг

(MBA), Компанийн засаглалын эксперт, Зөвлөх

Д.Байлыхүү

(MBA), Компанийн засаглалын эксперт, Зөвлөх, Судлаач, Гавьяат эдийн засагч

М.ЧАНЦАЛМАА

(MBA), Компанийн засаглалын эксперт, Зөвлөх

A.одгэрэл

(МНБ, Докторант), СЭЗИС-ийн ахлах багш

Д.Бадамдулам

Скайпрофешнл Холдинг ХХК ТУЗ-ийн нарийн бичиг

ТУЗ-ийн НБД-н ажлын 3 гол онцлог нь: ТУЗ-ийн гишүүд болон гүйцэтгэх удирдлагыг холбогч гүүр ТУЗ-ийн НБД дипломын сургалтын үр дүн: Өөрийгөө ямар чухал албан тушаалтай хүн бэ гэдгээ мэдэж авсан даа

Н.Бурмаа

Хөгжлийн Шийдэл ТББ Бизнес Зөвлөх

ТУЗ-ийн НБД-н ажлын 3 гол онцлог нь: Мэдрэмжтэй, Стартегич, Засаглалын мэргэжилтэн ТУЗ-ийн НБД дипломын сургалтын үр дүн: Компанийн Засаглалын үндсэн ойлголт тэр дундаа Засаглах үүрэг ТУЗ-н НБД-үүрэг оролцоогоор дамжуулан Засаглал ач холбогдол, үндсэн үүргийн талаар ач холбогдол, үр дүн, нөхцөл байдал зэрэг ойлголтууд авлаа. Мөн цаашид би өөрөө Засаглалын үндсэн ойлголтыг зөвлөх үйлчилгээгээр дамжуулан бусад бизнес эрхлэгчдэд түгээх чадамжтай болсон.

А.Санчирмаа

Монгол Даатгал ХК ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга

ТУЗ-ийн НБД-н ажлын 3 гол онцлог нь: итгэл даасан, харилцааны чадвартай албан тушаалтан ТУЗ-ийн НБД дипломын сургалтын үр дүн: Компанийн дртоод хяналтын тогтолцоог хэрхэн түвшин түвшинд хэрэгжүүлэх тухай хичээл их миний хувьд ач холбогдолтой санагдсан мөн нэтворкоо тэлэх боломж олгосон.

Г.Саруул

МИК Холдинг ХК ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

ТУЗ-ийн НБД-н ажлын 3 гол онцлог нь: ТУЗ болон компанийг холбох гүүр ТУЗ-ийн НБД дипломын сургалтын үр дүн: Компанийн нийгмийн хариуцлагын ойлголт чиг хандлагын талаар мэдлэг мэдээллийг авсан

Г.Энхтүвшин

БЗӨБЦТС ТӨХК Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн дарга

ТУЗ-ийн НБД-н ажлын 3 гол онцлог нь: Хариуцлагатай, итгэл даасан, холбогч гүүр ТУЗ-ийн НБД дипломын сургалтын үр дүн: ТУЗ-ийн гишүүд үүрэг хариуцлага мэдэж, компани болон ТУЗ-н хооронд зөрчил гаргуулахгүй тулд нэгдсэн нэг ойлголтыг өгч холбож байх.

Эрдэнэхүү

Гашуун Сухайт Авто Авто Зам ХХК Боомт, Ложистик хариуцсан менежер

ТУЗ-ийн НБД-н ажлын 3 гол онцлог нь: Хөтлөн чиглүүлэгч, тэнцвэрт байдлыг хангагч, шаардлашатай өөрчлалтийг гүйцэтгэгч. ТУЗ-ийн НБД дипломын сургалтын үр дүн: Компанийн нийгмийн хариуцлагын ойлголт чиг хандлагын талаар мэдлэг мэдээллийг авсан

Ариундарь

Бүрэн Скор ХХК ТУЗ-ийн НБ, Оффис менежер

ТУЗ-ийн НБД-н ажлын 3 гол онцлог нь: Хариуцлага өндөртэй, Хуулийн мэдлэг их бага хэмжээгээр шаардсан, Итгэл хүлээсэн албан тушаал. ТУЗ-ийн НБД дипломын сургалтын үр дүн: Хариуцлагатай, хурдтай гэхдээ нягт нямбай байхыг шаардсан гэдгийг ойлгож авсан.

О.Гангамөрөн

"Адуунчулуун" ХК ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

ТУЗ-ийн НБД-н ажлын 3 гол онцлог нь: Шударга, ёс зүйтэй, хариуцлагатай албан тушаалтан ТУЗ-ийн НБД дипломын сургалтын үр дүн: Компанийн засаглал

С.Наранцэцэг

Гал Сэнтий ХХК Захиргаа хүний нөөцийн албаны дарга

ТУЗ-ийн НБД-н ажлын 3 гол онцлог нь: ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга бол Компани, ТУЗ, ГЗ-ыг холбогч капитал нь юм. ТУЗ-ийн НБД дипломын сургалтын үр дүн: ТУЗ-ийн нарийн бичгийн чиг үүрэг, роль үүнийг хэрхэн компани болон ТУЗ-д хэрэгжүүлж ажиллах талаар маш сайн ойлголттой болсон

Х.Цэцэгмаа

Монголын цахилгаан холбоо ХК ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

ТУЗ-ийн НБД-н ажлын 3 гол онцлог нь: Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, Хуулийн нийцлийг хангагч, команийн нарийн бичиг, ТУЗ-ийн НБД дипломын сургалтын үр дүн: Олон улсын жишиг болон монголын шилдэг, жишиг ТУЗ хэрхэн ажилладаг талаар мэдлэг олж авсан. Мөн эдгээртэй өөрийн компани, өөрийн ажлыг харьцуулах, цаашид юун дээр хэрхэн анхаарах, хэнд хандаж, хаанаас тусламж авах ёстой талаар мэдээлэл авч, хэнээс ч асуугаад мэддэггүй асуултынхаа хариуг олж авсан байдаг.

А.Удвал

Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК Нягтлан бодогч | ТУЗ-ийн нарийн бичиг

ТУЗ-ийн НБД-н ажлын 3 гол онцлог нь: ТУЗ, ГЗ, ХЭ-ийг холбох гүүр ТУЗ-ийн НБД дипломын сургалтын үр дүн: Нээлттэй ХК-д ажилд ороод удаагүй байхдаа сургалтад суусан тул ихэнх хичээл нь миний хувьд цоо шинэ, чухал мэдлэг мэдээллүүд байсны зэрэгцээ ХЭ-ийн хурлын хичээл хамгийн чухал нь байсан.