Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төв (CGDC)-ийн сургалт, зөвлөх үйлчилгээ

Компаниудад илүү үр ашигтай ажиллаж өсч томроход туслах

Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төв нь:

 Манай төвийн зөвлөхүүд нь ОУСК-ийн компанийн засаглалын сургалтуудад 2009 оноос хойш жил бүр тасралтгүй хамрагдаж, хамтран ажилласан бөгөөд мэргэшсэн чиглэлээрээ Монголын компаниудад ажилласан арвин туршлагатай, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн сургагч багш нар юм.

Иймд Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төв (CGDC) нь Дэлхийн банкны группын гишүүн ОУСК-ийн арга зүй, судалгааны үр дүн, олон жилийн зөвлөх үйлчилгээний туршлаганд үндэслэн компанийн засаглалыг сайжруулах замаар компанийг чадавхижуулж тогтвортой ажиллагааг нь хангах зорилготой төрөл бүрийн мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг.

Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төв (CGDC)-ийн санал болгож буй сургалт, зөвлөх үйлчилгээ

КЗ-ын Анхан шатны гэрчилгээт сургалт  

КЗ-ын Багшлах эрхийн сургалт

Нейро манлайллын сургалт

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын дипломыг сургалт

КЗ-ын шинэ кодекс тайлбарлах сургалт

ТӨК-ийн Ахисан түвшний засаглалын сургалт

Санхүүгийн бус мэргэжилтэй захирлуудад зориулсан санхүүгийн сургалт

Байгууллагын Захиалгат сургалт

Гэр бүлийн болон ЖДҮ бизнесийн Засаглалын сургалт

КЗ-ын хараат бус гишүүдийн сургалт 

 • Зөвлөгөө
 • Засаглалын баримт бичгүүдэд мэргэжлийн үнэлэлт дүгнэлт (тухайлбал: дүрэм, дотоод журам гм.)
 • Илүү сайн дадал практикт үндэслэсэн, холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн компанийн баримт бичгүүдийн загвар гаргах
 • Тусгай сургалт семинар зохион байгуулах
 • Компанийн засаглалын үнэлгээ, ТУЗ-ийн үнэлгээ, сайжруулах төлөвлөгөө

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ

 • Захирлуудын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, харилцаа 
 • Захирлуудын зөвлөлийн дүрэм, хороодын бүтээмж
 • Захирлуудын зөвлөлийн эрх мэдэл, захирлуудын үүргийг тодорхойлох, харилцан ойлголцол
 • Захирлуудын зөвлөлийн журмууд 

ГЭР БҮЛИЙН БИЗНЕСИЙН ЗАСАГЛАЛЫГ САЙЖРУУЛАХ

 • Гэр бүлийн бизнесийн засаглалд дүн шинжилгээ хийн зөвлөмж өгөх
 • Гэр бүлийн бизнесийн засаглалын талаар дараах сэдвээр, гэхдээ  үүгээр хязгаарлагдахгүй, сургалт семинар явуулах:
-Гэр бүлийн бүрэлдэхүүн
-Зөрчлийг удирдах 
-Залгамж холбоог төлөвлөх 
-Мэргэжлийн удирдлага 

ХЯНАЛТЫН ОРЧНЫГ САЙЖРУУЛАХ

 • Дүн шинжилгээ зөвлөмж өгөх 
 • Дотоод дүрэм журам бусад баримт бичгийг хянан засварлах
 • Хяналтын орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүдээр тусгай сургалт семинар явуулж тусгайлан үнэлгээ хийх
-Дотоод аудитын функц
-Дотоод хяналтын систем
-Эрсдэлийн засаглал
-Хуулийн хэрэгжилт

Т.Цэнд-аюуш

(Ph.D), Бизнесийн удирдлагын доктор, Компанийн засаглалын эксперт, судлаач

Ж.Үнэнбат

(MBA), Компанийн засаглалын эксперт, зөвлөх

Д.Байлыхүү

(MBA), Компанийн засаглалын эксперт, Зөвлөх, Судлаач, Гавьяат эдийн засагч

Э.Оюунбилэг

(MBA), Компанийн засаглалын эксперт, Зөвлөх

A.Oдгэрэл

(МНБ, Докторант), СЭЗИС-ийн ахлах багш

М.Чанцалмаа

Сургалт болон зөвлөх үйлчилгээний сэдвүүдтэй холбоотойгоор нарийн мэргэшсэн багш нар нэмэлтээр багт ажиллана.