Холбогдох хууль, журмууд

Үнэт цаасны зах зээлийн хууль тогтоомжууд:

 1. СЗХороо эрх зүйн байдлын тухай хууль – http://www.legalinfo.mn/law/details/446
 2. Компанийн тухай хууль – http://www.legalinfo.mn/law/details/310
 3. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль – http://www.legalinfo.mn/law/details/9243
 4. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хууль – http://www.legalinfo.mn/law/details/571
 5. Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль – http://www.legalinfo.mn/law/details/9493
 6. Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хууль – http://www.legalinfo.mn/law/details/567

Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журмууд:

 1. Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны журам, зааврууд – http://www.mse.mn/laws/3
 2. Компанийн Засаглалын кодекс – http://www.legalinfo.mn/annex/details/743?lawid=1652
 3. Үнэт цаасны мэдээллийн нэгдсэн сангийн журам – http://www.legalinfo.mn/annex/details/707?lawid=1624
 4. Үнэт цаас тусгаарлах, үнэт цаас хадгаламж дахь дансны гүйлгээг түр зогсоох журам – http://www.legalinfo.mn/annex/details/705?lawid=1621
 5. Хувьцаат компанийн ногдол ашиг хуваарилалтад хяналт тавих журам – http://www.frc.mn/djza/id/3510
 6. Хувьцаат компанийн дүрмийн үлгэрчилсэн загвар – http://www.mongolchamber.mn/mncci/attachments/article/1592/frc_smd_12_74.pdf
 7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн журмууд – http://governance.mn/rules
 8. Хадгаламжийн бичгийг бүртгэх, нийтэд санал болгон арилжих тухай журам – http://www.frc.mn/djza/id/3508

Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журмууд:

 1. Мэргэжлийн шалгаруулалт явуулах, мэргэжилтэнд эрх олгох, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох тухай журам – http://www.frc.mn/uploads/file/77e36ec5f23be3492b064a385fc14853cbbcf4e6.pdf
 2. Банкны тухай хуулийн 6,2-т заасан үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам – http://www.tdbcapital.mn/download/juram24.pdf
 3. Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бусдад бэлэглэх, өвлүүлэх тухай журам – http://www.frc.mn/djza/id/3524
 4. Тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон брокер, дилерийн компанийн харилцагчдыг шилжүүлэх журам – http://www.frc.mn/uploads/file/c23cabd4e941ed110b3b932c00cb353170338daa.pdf
 5. Зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчаас зар сурталчилгаа явуулах журам – http://www.frc.mn/uploads/file/ae3a40beda7bd5e30e24e7a9e593ed77532341ec.pdf
 6. Зохицуулалттай этгээдийн эрсдлийн сангийн журам – http://www.frc.mn/uploads/file/5da23147075d841c4539da26b1277e03685a8c5e.pdf
 7. Зохицуулалттай этгээдийн мэдээллийн сангийн журам – http://www.frc.mn/djza/id/3515
 8. Хувьцааны арилжаанаас авах хураамжийн дээд хязгаарыг шинэчлэн тогтоох тухай – http://www.legalinfo.mn/law/details/1629
 9. Өөрийгөө зохицуулах байгууллагыг бүртгэх тухай журам – http://www.frc.mn/legal/detail?id=3521
 10. Санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам – http://www.frc.mn/legal/detail?id=3522
 11. Зэрэглэл тогтоох этгээдэд эрх олгох, үйл ажиллагааг бүртгэх журам – http://www.frc.mn/legal/detail?id=3518
 12. Кастодианы тусгай зөвшөөрлийн болон үйл ажиллагааны журам – http://www.frc.mn/legal/detail?id=3519

Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой журмууд:

 1. Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн болон үйл ажиллагааны журам – http://www.frc.mn/legal/detail?id=3534
 2. Хамтын хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журам – http://www.frc.mn/legal/detail?id=3533
 3. Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгүүлэх тухай журам –

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаастай холбоотой журам:

 1. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах, бүртгэх, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журам – http://www.legalinfo.mn/annex/details/750?lawid=1659
 2. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны хөрөнгийн багцыг тусгай тэмдэглэл хийж бүртгэх тухай журам –

Үнэт цаасны зах зээлд хуулийн, аудитын, үнэлгээний чиглэлээр эрх авахтай холбоотой журмууд:

 1. Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам – http://www.frc.mn/djza/id/3766
 2. Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам – http://www.frc.mn/djza/id/3765

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Бусад мэдээлэл